Polityka prywatno艣ci strony internetowej
www.odmalowani.pl

 1. POSTANOWIENIA OG脫LNE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za po艣rednictwem strony internetowej聽www.odmalowani.pl聽jest聽Piotr Agaci艅ski聽wykonuj膮cy/a dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮聽Odmalowani, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@odmalowani.pl, zwany/a dalej „Administratorem”.
  2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za po艣rednictwem strony internetowej s膮 przetwarzane zgodnie z聽Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i聽Rady (UE) 2016/679 z聽dnia 27 kwietnia 2016 r. w聽sprawie ochrony os贸b fizycznych w聽zwi膮zku z聽przetwarzaniem danych osobowych i聽w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o聽ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustaw膮 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

  1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.聽Administrator przetwarza dane osobowe za po艣rednictwem strony聽www.odmalowani.pl聽w przypadku:
   1. skorzystania przez u偶ytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe s膮 przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
   2. zapisania si臋 przez u偶ytkownika do Newslettera w celu przesy艂ania informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮. Dane osobowe s膮 przetwarzane po wyra偶eniu odr臋bnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.聽Administrator przetwarza nast臋puj膮ce kategorie danych osobowych u偶ytkownika:
   1. Imi臋 i nazwisko,
   2. Adres e-mail,
  3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.聽Dane osobowe u偶ytkownik贸w przechowywane s膮 przez Administratora:
   1. w przypadku, gdy podstaw膮 przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak d艂ugo, jak jest to niezb臋dne do wykonania umowy, a聽po tym czasie przez okres odpowiadaj膮cy okresowi przedawnienia roszcze艅. Je偶eli przepis szczeg贸lny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sze艣膰, a聽dla roszcze艅 o聽艣wiadczenia okresowe oraz roszcze艅 zwi膮zanych z聽prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej – trzy lata.
   2. w przypadku, gdy podstaw膮 przetwarzania danych jest zgoda, tak d艂ugo, a偶 zgoda nie zostanie odwo艂ana, a聽po odwo艂aniu zgody przez okres czasu odpowiadaj膮cy okresowi przedawnienia roszcze艅 jakie mo偶e podnosi膰 Administrator i聽jakie mog膮 by膰 podnoszone wobec niego. Je偶eli przepis szczeg贸lny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sze艣膰, a聽dla roszcze艅 o聽艣wiadczenia okresowe oraz roszcze艅 zwi膮zanych z聽prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej – trzy lata.
  4. Podczas korzystania ze strony internetowej mog膮 by膰 pobierane dodatkowe informacje, w聽szczeg贸lno艣ci: adres IP przypisany do komputera u偶ytkownika lub zewn臋trzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przegl膮darki, czas dost臋pu, typ systemu operacyjnego.
  5. Od u偶ytkownik贸w mog膮 by膰 tak偶e gromadzone dane nawigacyjne, w聽tym informacje o聽linkach i聽odno艣nikach, w聽kt贸re zdecyduj膮 si臋 klikn膮膰 lub innych czynno艣ciach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstaw膮 prawn膮 tego rodzaju czynno艣ci jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegaj膮cy na u艂atwieniu korzystania z聽us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 oraz na poprawie funkcjonalno艣ci tych us艂ug.
  6. Podanie danych osobowych przez u偶ytkownika jest dobrowolne.
  7. Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane tak偶e w spos贸b zautomatyzowany w formie profilowania, o ile u偶ytkownik wyrazi na to zgod臋 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencj膮 profilowania b臋dzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotycz膮cych jej decyzji b膮d藕 analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowa艅 i postaw.
  8. Administrator dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci w celu ochrony interes贸w os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, a w szczeg贸lno艣ci zapewnia, 偶e zbierane przez niego dane s膮:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel贸w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel贸w, w jakich s膮 przetwarzane oraz przechowywane w postaci umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 os贸b, kt贸rych dotycz膮, nie d艂u偶ej ni偶 jest to niezb臋dne do osi膮gni臋cia celu przetwarzania.
 3. UDOST臉PNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe u偶ytkownik贸w przekazywane s膮 dostawcom us艂ug, z聽kt贸rych korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy us艂ug, kt贸rym przekazywane s膮 dane osobowe, w聽zale偶no艣ci od uzgodnie艅 umownych i聽okoliczno艣ci, albo podlegaj膮 poleceniom Administratora co do cel贸w i聽sposob贸w przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzaj膮ce) albo samodzielnie okre艣laj膮 cele i聽sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  2. Dane osobowe u偶ytkownik贸w s膮 przechowywane wy艂膮cznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 4. PRAWO KONTROLI, DOST臉PU DO TRE艢CI W艁ASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  1. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
  2. Podstawy prawne 偶膮dania u偶ytkownika:
   1. Dost臋p do danych聽鈥 art. 15 RODO
   2. Sprostowanie danych聽鈥 art. 16 RODO.
   3. Usuni臋cie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)聽鈥 art. 17 RODO.
   4. Ograniczenie przetwarzania聽鈥 art. 18 RODO.
   5. Przeniesienie danych聽鈥 art. 20 RODO.
   6. Sprzeciw聽鈥 art. 21 RODO
   7. Cofni臋cie zgody聽鈥 art. 7 ust. 3 RODO.
  3. W celu realizacji uprawnie艅, o kt贸rych mowa w pkt 2 mo偶na wys艂a膰 stosown膮 wiadomo艣膰 e-mail na adres: biuro@odmalowani.pl.
  4. W sytuacji wyst膮pienia przez u偶ytkownika z聽uprawnieniem wynikaj膮cym z聽powy偶szych praw, Administrator spe艂nia 偶膮danie albo odmawia jego spe艂nienia niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w聽ci膮gu miesi膮ca po jego otrzymaniu. Je偶eli jednak – z聽uwagi na skomplikowany charakter 偶膮dania lub liczb臋 偶膮da艅 鈥 Administrator nie b臋dzie m贸g艂 spe艂ni膰 偶膮dania w聽ci膮gu miesi膮ca, spe艂ni je w聽ci膮gu kolejnych dw贸ch miesi臋cy informuj膮c u偶ytkownika uprzednio w聽terminie miesi膮ca od otrzymania 偶膮dania – o聽zamierzonym przed艂u偶eniu terminu oraz jego przyczynach.
  5. W przypadku stwierdzenia, 偶e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo wnie艣膰 skarg臋 do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
 5. PLIKI „COOKIES”

  1. Strona Administratora聽u偶ywa plik贸w聽鈥瀋ookies鈥.
  2. Instalacja plik贸w 鈥瀋ookies鈥 jest konieczna do prawid艂owego 艣wiadczenia us艂ug na stronie internetowej. W plikach 鈥瀋ookies” znajduj膮 si臋 informacje niezb臋dne do prawid艂owego funkcjonowania strony, a tak偶e daj膮 one tak偶e mo偶liwo艣膰 opracowywania og贸lnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
  3. W ramach strony stosowane s膮 rodzaje plik贸w „cookies”: sesyjne
   1. 鈥濩ookies鈥 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  4. Administrator wykorzystuje w艂asne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji u偶ytkownika w zakresie zawarto艣ci strony. Pliki gromadz膮 informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez u偶ytkownika, typie strony, z jakiej u偶ytkownik zosta艂 przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty u偶ytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestruj膮 konkretnych danych osobowych u偶ytkownika, lecz s艂u偶膮 do opracowania statystyk korzystania ze strony.
  5. U偶ytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dost臋pu plik贸w 鈥瀋ookies鈥 do swojego komputera poprzez ich uprzedni wyb贸r w oknie swojej przegl膮darki. 聽Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w 鈥瀋ookies鈥 dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej).
 6. POSTANOWIENIA KO艃COWE

  1. Administrator stosuje 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych odpowiedni膮 do zagro偶e艅 oraz kategorii danych obj臋tych ochron膮, a w szczeg贸lno艣ci zabezpiecza dane przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, zabraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, przetwarzaniem z naruszeniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w oraz zmian膮, utrat膮, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Administrator udost臋pnia odpowiednie 艣rodki techniczne zapobiegaj膮ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy艂anych drog膮 elektroniczn膮.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejsz膮 Polityk膮 prywatno艣ci stosuje si臋 odpowiednio przepisy RODO oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.